Özüňizi onlaýn galplyklardan we şahsyýet ogurlygyndan goramagyň ýoly barmy? - Semalt jogap berýär

Internet her dürli adamdan doly. Internetde internet aldawynyň käbir görnüşlerini ýerine ýetirmäge synanyşýan ukusyz gijeleri geçirýän köp adam bar. Internet aldawynyň köp görnüşleri bar. Kiberhowpsuzlyk meseleleriniň köpüsi hakerleriň, spamçylaryň we beýleki kiber jenaýatçylaryň işlerinden gelip çykýar. Elektron söwda web sahypasynyň howpsuzlygy saýt administratorynyň elinde.

Aşakda “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko tarapyndan internet galplyklarynyň öňüni almaga kömek etjek käbir maslahatlar bar.

1. Fişing we naýza balyk tutmak synanyşyklaryny kesgitlemegi öwreniň.

Naýza balyk tutmak hüjümleri, başga bir gurama bilen onlaýn hasabynyň döwülendigi ýa-da maglumatlaryň bozulmagy sebäpli adamdan goşmaça maglumat almaga synanyşýar. Bu hüjümler adamy ýalan wadalar bermek bilen şahsy maglumatlary bermäge çekýär. Kompaniýa, maglumatyň näme üçin zerurdygyny düşündirip bilmese, şahs özleri hakda iň az maglumatlary kompaniýalara ýa-da işewürlere bermeli. Elmydama kanuny kompaniýa ähli soraglara takyk düşündirip we jogap berip biler.

2. Güýçli we ygtybarly parollary ulanyň.

Harplary, ýörite nyşanlary, baş harplary we sanlary birleşdirýän güýçli parollary ulanmak, özüňizi internet galplyklaryndan goramagyň bir usulydyr. Şeýle-de bolsa, parol näçe güýçli bolsa, şol bir paroly birnäçe web sahypasynda ulanmak hasabyňyzyň howpsuzlygyny bozýar. “LastPass” we “KeePass”, onlaýn girýän ähli sahypalary üçin birnäçe güýçli parol döretmäge, saklamaga we dolandyrmaga kömek edýän käbir hyzmatlardyr.

3. Şübheli e-poçta we goşundylardan ägä boluň.

Adam ynamsyz çeşmelerden e-poçta ýa-da goşundylary açmaly däldir. Hat-da e-poçtalara we goşundylary ygtybarly çeşmelerden göçürip almazdan ýa-da açmazdan ozal, esasanam bankyňyzdan ýa-da karz birleşigiňizden girýän we hasabyňyzyň jikme-jikliklerini gözden geçirmegiňizi haýyş edýän resmi hatlara üns bermeli. Kompaniýalaryň köpüsi hiç haçan adama e-poçta ibermeýär we hasabynyň maglumatlaryny barlamagyny haýyş edýär. Kanuny bolan ýagdaýynda-da, e-poçta bilen berlen baglanyşyga basman, kompaniýanyň web sahypasyna girmek ýa-da kompaniýa jaň etmek has ygtybarlydyr.

4. Şübheli, habarly we seresap boluň.

Kimdir biri sizden maglumatyňyzy soraýan bolsa we özüni dogry duýmasa, adamyň näme üçin maglumat gerekdigine düşünýänçäňiz muny etmäň. Içki instinktiňize ynanyň. Şeýle hem, mahabatlary we onlaýn görýän teklipleriňizi ikinji gezek çaklamagy öwreniň. Olaryň çeşmelerine göz aýlaň. Köplenç bu habarlaryň köpüsinde "kezzap" sözi bolar. Federal Söwda Geňeşiniň özüňizi şahsyýet ogurlygyndan goramak boýunça görkezmelerini we federal hökümetiň USA.gov-da internet galplyklaryndan gaça durmak baradaky görkezmelerini okaň. Şahsyýetiňiz eýýäm ogurlanan bolsa, şahsyýetiň ogurlanandygyny habar beriň.

5. Hemme ýerde HTTPS ulanyň.

Sahypalara birikdirilendigine göz ýetirýän adamlar tarapyndan SSL-e girýärler, biriniň kanuny web sahypasy bilen gürleşmegini üpjün etmek, şeýle hem sahypa bilen aragatnaşyklaryň kodlanandygyna göz ýetirmek üçin iň ygtybarly usuldyr, şonuň üçin sizi internet galplyklaryndan goraýar.

6. Zyýanly programma üpjünçiligini täzeläň.

Şeýle-de bolsa, wiruslar we Troýanlar häzirki döwürde umumy mesele däl; enjamyna anti-zyýanly programma üpjünçiligini gurmaly. Şeýle hem, antiwirusyň häzirki wagtda saklanmagyny üpjün ediň. Könelişen antiwirus peýdaly däl.

send email